top of page

לקבלת סיוע בהכנת בקשה לפי דרישות הבנקים

פנו אלינו ב WhatsApp או דרך לחצן "צור קשר"

הלוואה בערבות המדינה - סיוע  בהתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה

משרד האוצר פתח מסלול מיוחד בקרן להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה להתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה על העסקים במשק. במסגרת המסלול הייעודי יועמדו על ידי הבנקים הלוואות בסך של 16% מהמחזור לעסקים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון ש"ח ועד 8% מהמחזור לעסקים בעלי מחזור שנתי גבוה יותר, ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ש"ח.
 

ההלוואה תינתן לצרכי גישור על פערי תזרים בתנאים הבאים: 

  1. פריסה של עד 5 שנים בהחזרי הלוואה

  2. אפשרות לדחיית החזרים של עד 12 חודשים ממועד העמדת ההלוואה

  3. תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה. החל מהשנה השנייה ואילך ריבית של פריים + 1.5% בממוצע

  4. ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% מכל הלוואה

  5. צמצום מהותי של דרישת הביטחונות לעד 5% מההלוואה בלבד

  6. הבנקים יקצרו את משך בדיקת ההלוואה לעד 7 ימי עבודה

  7. ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה

תנאי סף לקבלת הלוואה בערבות מדינה 

  • העסק רשום בישראל כעוסק פטור, מורשה, חברה, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה

  • מחזור העסקים לשנה שקדמה להגשת הבקשה הינו עד 400 מיליון ש"ח

  • העסק נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

WhatsApp ניתן לפנות ב
bottom of page